Legal Notice & Disclaimer for Hohlway ®
Opdateret den 1. januar 2022
1   Generelt
1.1  Legal Notice & Disclaimer er gældende for Hohlway ®.
1.2  Hohlway ® er en dansk virksomhed, oprettet i henhold til dansk lovgivning.
1.3  Kristján Andrew Suresh Hohlweg er Founder / Owner / Managing Director af Hohlway ®.
1.4  Denne publikation sker på vegne af Kristján Andrew Suresh Hohlweg.

2   Legal Notice
2.1  Hohlway ® henviser til de til enhver tid gældende forretningsbetingelser.
2.2  Nærværende forretningsbetingelserne er gældende med mindre andet angives skriftligt.
2.3  I tilfælde af modstrid har nærværende forretningsbetingelser forrang.
2.4  Du er forpligtet til at orientere dig om nærværende forretningsbetingelser. Måtte der være forhold du ikke finder belyst eller på anden måde er usikker overfor, er du forpligtet til, at rettet henvendelse herom til Hohlway ®, inden indgåelse af en aftale.

3   Disclaimer
3.1  Formålet med dette website er udelukkende at give forretningsmæssige og generelle oplysninger.
3.2  Oplysningerne på dette website udgør ikke lægefaglig rådgivning.
3.3  Afgivelsen af oplysninger skaber ikke et klientforhold til Hohlway ®.
3.4  Alle priser og tilbud er uden obligo.
3.5  Hohlway ® bestræber sig på, til enhver tid, at holde websitet opdateret. Hohlway ® hæfter ikke for manglende tilgængelighed hertil, samt fejl i programmel, transmissionsfejl og andre fejl, der bevirker, at brugeren får forkerte eller mangelfulde oplysninger.
3.6  Hohlway ® er ikke ansvarlig for indholdet af eventuelle eksterne websteder og fraskriver os ethvert ansvar for eksterne websites, der måtte have linket til dette website.
3.7  Hohlway ® bestræber sig på, at opretholde beskyttelse mod alle former for IT relaterede angreb.
Vi fraskriver os dog ethvert ansvar herfor, herunder krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr.

4   Intellectual Property
4.1  Alle publikation på dette website sker på vegne af Kristján Andrew Suresh Hohlweg og dækker hele Hohlway ®
4.2  Al materiale, herunder layout, tekster og publikationer, teknikker mv. udarbejdet af Kristján Andrew Suresh Hohlweg til og benyttet af Hohlway ® tilhører Kristján Andrew Suresh Hohlweg og må ikke benyttes af andre uden skriftlige tilladelse fra Kristján Andrew Suresh Hohlweg.
4.3  Hohlway navnet og figurmærke, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører Kristján Andrew Suresh Hohlweg og må ikke benyttes af andre uden skriftlige tilladelse fra Kristján Andrew Suresh Hohlweg.
4.4  Alt materiale er beskyttet af varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning i Danmark. Gengivelse, distribution, overførsel, visning, offentliggørelse eller udsendelse af det materiale, der er gengivet på dette website, kan kun ske i medfør af lovgivningen eller efter forudgående skriftlig aftale med Kristján Andrew Suresh Hohlweg.
4.5  Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er alene tilladt i det omfang ophavsretslovens bestemmelser berettiger hertil, medmindre andet forudgående er aftalt skriftligt med Kristján Andrew Suresh Hohlweg. Ovennævnte materiale må således ikke gøres til genstand for offentliggørelse eller fremvisning uden forudgående skriftlige tilladelse fra Kristján Andrew Suresh Hohlweg.
4.6  Det er ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website, herunder alt indholdsmateriale eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden forudgående skriftlige tilladelse fra Kristján Andrew Suresh Hohlweg. Overtrædelse af ovenstående kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.
4.7  Det er ikke tilladt at fjerne meddelelser fra websitet eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende. Det er dog tilladt for brugere af websitet at printe materiale til eget privat ikke-kommercielt brug. Det er også tilladt at linke til websitet, så længe dette sker på en loyal og til et anerkendelsesværdigt formål i overensstemmelse med gældende dansk ret. Tilladelsen er betinget af at Kristján Andrew Suresh Hohlweg forud underrettes og godkender linket.

5   Immaterialretten
5.1  Hohlway ® er et registered trademark ®, beskyttet og ejet af Kristján Andrew Suresh Hohlweg. Navnet er et beskyttede ordmærke, Registered Trademark ® nr. 013465621. Logo er et beskyttet figurmærke, Registered Trademark ® nr. 018245283. Beskyttelsen dækker Danmark og hele EU, herunder UK efter deres udtrædelse af EU.
5.2  Beskyttelse af de samlede varemærker er afledt af immaterialretten, hvilket betyder, at Kristján Andrew Suresh Hohlweg, som ejer, har eneret til at benytte Hohlway navnet og figurmærket. Krænkelse af de immaterielle rettigheder er ulovligt og vil blive retsforfulgt.
5.3  Krænkes et varemærke tilpligtes den krænkende part at betale erstatning for den skade, som krænkelsen har forvoldt rettighedshaveren. Erstatningen udmåles baseret på den forurettedes parts tabte fortjeneste, samt den krænkende parts uberettigede fortjeneste. Den krænkende part skal derudover betale et vederlag til den forurettede for udnyttelsen af varemærket. Er krænkelse af varemærke forsætligt og er der skærpende omstændigheder, kan der tillige tilkendes godtgørelse for ikke økonomisk skade. Selv om krænkelsen måtte være uagtsom, og dette kan bevises, så kan den krænkende part stadig ifalde erstatningsansvar.
5.4  Dømmes en part for krænkelse af varemærket, kan domstolen på begæring beslutte, at den vare, som krænker varemærkeretten, skal: tilbagekaldes, tilintetgøres, udleveres til den forurettede eller have fjernet de ulovlige varemærker.
5.5  Måtte krænkelsen, udnyttelsen og misbruget have den konsekvens, at Hohlway ® og/eller Kristján Andrew Suresh Hohlweg ry lider uoprettelig skade vil dette blive retsforfulgt særskilt, civilretligt såvel som strafferetligt.

6   Ansvar
6.1  Brugen af websitet sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar.
6.2  Information på websitet gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf.
6.3  Alle oplysninger skal betragtes som vejledende og leveres uden ansvar for Hohlway ®.
6.4  Enhver skriftlig aftale indgået mellem Hohlway ® og klienten, har forrang frem for oplysninger angivet på dette website.

7   Klientansvar
7.1  Det ikke tilladt selv at undervise, instruere eller på anden måde videregive teknikker, viden mv. erhvervet hos Hohlway ®. Alt der erhverves i forbindelse med et arrangementet og i den øvrige kontakt med Hohlway ® er personligt og fortroligt, og bør som følge heraf behandles sådan.
7.2  Det er ikke tilladt, at benyttes de erhvervede teknikker, viden mv. i erhvervsmæssig henseende.
Kristján Andrew Suresh Hohlweg
Founder / Owner / Managing Director of Hohlway ®
Copyright © 2022   ·   Hohlway ®   ·   All Rights Reserved by Kristján Andrew Suresh Hohlweg
Hohlway ® | CVR. 27687008 | MAIN OFFICE (JURIDISK ADRESSE) TUBORG NORD, HANS BEKKEVOLDS ALLÉ 7, DK-2900 HELLERUP, DENMARK
Powered By ClickFunnels.com